Praktyczne aspekty

 

Wykorzystanie terenów rolniczych

Wykorzystanie terenów rolniczych

Lokalizacje elektrowni wiatrowych włącznie z miejscem ustawienia dźwigu, jak również wytyczenie dróg i tras kablowych, uzgadniane są z właścicielem ziemi. Podczas fazy projektowania dzierżawione powierzchnie mogą być dalej użytkowane rolniczo. Po postawieniu parku wiatrowego jedynie zabudowane powierzchnie nie są wykorzystywane rolniczo. 

Odległości

Odległości

Należy zachować odległości od obszarów mieszkalnych i innych obiektów, które powinny zostać uwzględnione, na podstawie ustawowych zaleceń odnośnie emisji dźwięku i rzucania cienia przez elektrownie wiatrowe. Również w samym parku wiatrowym należy zachować wystarczającą odległość pomiędzy poszczególnymi elektrowniami, ażeby nie dopuścić do powstawania turbulencji i wzajemnych oddziaływań. Odległości, które należy zachować, ograniczają możliwości wykorzystania powierzchni.

(objaśnienia ilustracji) 
a. 6 do 7 - krotność średnicy wirnika.      b. 3 do 5 - krotność średnicy wirnika.

Budowa Dróg

Budowa Dróg

Przy transporcie ciężkich podzespołów elektrowni wiatrowych następuje rozbudowa dróg gospodarczych poprzez naniesienie piasku i tłucznia dla ciężarów rzędu do 12 ton na oś. Te drogi po postawieniu parku wiatrowego mogą być również użytkowane do komunikacji rolniczej. (poniżej objaśnienia ilustracji)
a. sieć kablowa  
b. żwir       
c. geomembrana

Transport

Transport

Do przewiezienia dużej elektrowni wiatrowej koniecznych jest wiele transportów przystosowanych do przewozu dużych ciężarów o ponadnormatywnej długości ponad 60 metrów i szerokości do 5 metrów. Dlatego tez z wyprzedzeniem należy zdefiniować odpowiednią trasę transportową z wystarczająco dużymi promieniami skrętu. Z powodu nadmiernej długości pojazdów i ich dużego ciężaru takie transporty z reguły odbywają się w nocy i towarzyszą im pojazdy policji.

Informacje ogólne

Informacje ogólne

(poniżej objaśnienia ilustracji)

1. Utwardzone drogi dojazdowe o szerokości 5 m wraz z powierzchniami placów montażowych do ustawienia dźwigów : do około 6,000 m²
2. Fundament około 20 x 20m
3. Średnica wirnika od około 90 do 126 m

Poniżej znajdą Państwo naszą broszurę na temat projektowania Parku Wiatrowego.

pdf

 
 

Prawne aspekty

 

Środowisko:

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010

pdf Tmczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze wersja II grudzień 2009

pdfWytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki 2008

Planowanie przestrzenne:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003

Grunty rolne:

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995

Prawo Energetyczne:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa OZE

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii

W ramach pobrania aktualnych wersji wyżej wymienionych aktów prawnych zapraszamy na stronę Internetowego Systemu Aktów Prawnych