Polityka Prywatności

 

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

 

SEVIVON sp.  z o.o. z siedzibą w Koszalinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN w całości wpłaconym, posiadającą NIP 6692456304 jest właścicielem strony internetowej www.sevivon.pl (dalej: „strona”), dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających ze strony i podejmujących kontakt ze Spółką za pośrednictwem kanałów wskazanych na stronie. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania ze strony lub podejmowania kontaktu, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

 

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 

Administratorem danych osobowych (ADO) jest SEVIVON sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 24-26.

 

2. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

ADO przetwarza dane osobowe w celach:

 1. wykonania zawartych umów, marketingu własnych produktów lub usług lub spółek powiązanych kapitałowo,
 2. statystycznych dla ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego,
 3. rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w wiadomości elektronicznej przesłanej , jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do zgłoszenia, skargi lub wniosku

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO Przetwarzanie danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Ponadto podstawą przetwarzania w celu marketingu własnego administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

 

3. Podanie danych wymaganych do korzystania z serwisu jest dobrowolne.

 

4. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 3.

 1. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
 2. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
 4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Dane zapisane z pików cookies przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

 

5. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 1. Dostawcy usług - Przekazujemy dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu strony oraz zakresie naszej działalności. Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające). Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisie, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności, świadczą usługi w dochodzenia należności, archiwizacji, niszczenia dokumentów, doradztwa prawnego oraz usługi techniczne.
 2. Organy państwowe - przekazujemy dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 3. Podmiotom które są częścią grupy kapitałowej Spółki.

 

6. Dane osobowe Użytkowników osób korzystających ze strony przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

 

7. Możesz złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych w zakresie:

 1. Dostępu i poprawienia danych;
 2. Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na stronie;
 3. Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 4. Udzielenia informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopię;
 5. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli była ona podstawą do przetwarzania danych przez Spółkę; cofnięcie wcześniejszych zgód może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. Przeniesienia danych do innego Administratora.

 

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas danych osobowych oraz celu przetwarzania.

 

8. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.


Jeżeli uważasz, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Aktualności

firmowe

24.05.2018
5.02.2016
11.01.2016
30.09.2015
26.06.2015
12.06.2015